Informacja o plikach cookie

OK Używamy cookies, żeby lepiej dostosować WayMore do Twoich potrzeb. Klikając ‘OK' zgadzasz się na ich użycie zgodnie z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN SERWISU
waymore.pl
z dnia 24 stycznia 2017

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przed przystąpieniem do korzystania ze społecznościowego serwisu internetowego dostępnego pod adresem waymore.pl (dalej zwanego Serwisem lub waymore.pl) należy dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem Serwisu (dalej zwanym Regulaminem).
 2. Regulamin określa prawne i techniczne warunki korzystania z Serwisu oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu przez Operatora.
 3. Regulamin określa prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora Serwisu.
 4. Przystąpienie do korzystania z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie Użytkownika do przestrzegania Regulaminu.

§ 2 DEFINICJE

 1. Serwisem jest społecznościowy serwis internetowy dostępny na stronie internetowej waymore.pl oraz na wszystkich powiązanych podstronach.
 2. Operatorem Serwisu (dalej: Operatorem) oraz jego właścicielem i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) jest WayMore sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-013) przy ul. Lindleya 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627229, o numerze NIP 7010594507, regon 364934999, kapitał zakładowy 5100 PLN.
 3. Użytkownikiem Serwisu jest każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz skutki działań osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli działały bez zgody przedstawiciela ustawowego.
 4. Wspierającym i Wspierającym anonimowo jest odpowiednio zarejestrowany i niezarejestrowany Użytkownik Serwisu, który dobrowolnie przeznacza środki finansowe na wsparcie Wyzwania, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Pośrednikiem płatności jest jedna z instytucji finansowych, z którymi Operator posiada podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie akceptacji płatności, wybrana przez Wspierającego lub Wspierającego anonimowo spośród opcji dostępnych dla płatności. W szczególności są to:
  1. TPay - Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, numer KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, kapitał zakładowy: 4.848.400 PLN, opłacony w całości,
  2. Przelewy24 - Dialcom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000306513, NIP: 7811733852, REGON: 634509164, kapitał zakładowy: 1.697.000 PLN, oraz PAYPRO S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, kapitał zakładowy: 4.500.000 PLN,
  3. Dotpay - DotPay S.A.,, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000296790, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, kapitał zakładowy: 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości,
  4. PayPal - PayPal (Europa) SARL r.l. et Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions, 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg, R.C.S. Luxembourg B 118 349.
 6. WWyzwaniem jest plan realizacji zorganizowanych działań mających doprowadzić do zebrania pieniędzy na wybraną Organizację. Wyzwanie nie jest zbiórką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U z 2014r. poz. 498).
 7. Wyzwaniowcem jest Zarejestrowany Użytkownik, który prowadzi Wyzwanie.
 8. Organizacją jest dowolna organizacja pozarządowa zarejestrowana w KRS, posiadająca zdolność do czynności prawnych, oraz posiadająca konto bankowe.
 9. Przedstawicielem Organizacji jest upoważniony do tego przez Organizację Użytkownik Serwisu, który rejestruje w Serwisie Organizację, celem pozyskania finansowania na jej cele statutowe, a także każdy inny Użytkownik, któremu Przedstawiciel Organizacji udzieli praw administrowania Kontem Organizacji.
 10. Konto Organizacji to wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, udostępniona Przedstawicielom Organizacji, w której Przedstawiciel Organizacji może zamieszczać Materiały Użytkownika dotyczące Organizacji, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy.
 11. Wydarzenie jest dowolnym, planowanym z wyprzedzeniem wydarzeniem, którego organizator (Organizator Wydarzenia) oferuje Użytkownikom możliwość prowadzenia swoich indywidualnych Wyzwań powiązanych z tym wydarzeniem.
 12. Przedstawicielem Wydarzenia jest każdy Użytkownik serwisu, który rejestruje w Serwisie Wydarzenie z upoważnienia Organizatora Wydarzenia, a także każdy inny Użytkownik, któremu Przedstawiciel Wydarzenia udzieli praw administrowania Kontem Wydarzenia.
 13. Konto Wydarzenia to wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, udostępniona Przedstawicielom Wydarzenia, w której Przedstawiciel Wydarzenia może zamieszczać Materiały Użytkownika dotyczące Wydarzenia, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy.
 14. Materiałami są wszelkie dane i treści opublikowane lub w inny sposób zamieszczone w Serwisie przez Operatora.
 15. Materiałami Użytkownika są wszelkie dane i treści opublikowane lub w inny sposób zamieszczane w Serwisie przez Zarejestrowanych Użytkowników, w szczególności opisy Wyzwań, teksty, zdjęcia, grafiki, wpisy, komentarze, pliki audio i wideo, a także pliki o różnego rodzaju formach, w formach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa oraz zapisy niniejszego Regulaminu.
 16. Danymi Osobowymi są zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego na Serwisie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu i ulepszaniem jego usług, oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.
 17. Login to ciąg znaków wprowadzonych przez Zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie na etapie rejestracji do Serwisu, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.
 18. Konto Użytkownika to wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, udostępniona Zarejestrowanemu Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Materiały Użytkownika, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy.
 19. Umowa jest to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem Serwisu, a jego Operatorem, zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 20. Usługi to wszelkie świadczenia Operatora na rzecz Użytkowników Serwisu wykonywane w ramach Umowy.
 21. Regulaminem jest niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników oraz Operatora, zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu przez Operatora, a także wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.

§ 3 CEL SERWISU

 1. Waymore.pl jest serwisem internetowym, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą promować wpłacanie pieniędzy na wybrane Organizacje poprzez organizację i promowanie Wyzwań.

§ 4 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w ramach Serwisu, w tym dokonania rejestracji, niezbędne jest:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  3. korzystanie z przeglądarki obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,
  4. w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków, bądź innych aplikacji stanowiących złośliwe oprogramowanie.

§ 5 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Wszelkie zamieszczane w Serwisie Materiały Użytkownika są jawne i mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet (przeglądanie Serwisu) oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 2. Poprzez zamieszczenie Materiałów Użytkownika w Serwisie, Użytkownik potwierdza, że posiada odpowiednie prawa do zamieszczania ich w sieci Internet.
 3. Materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników stanowią własność ich autorów i mogą podlegać ochronie z tytułu praw autorskich. Zabrania się korzystania w jakimkolwiek zakresie oraz rozpowszechniania materiałów zamieszczonych na Serwisie bez uzyskania uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich.
 4. Z Serwisu mogą korzystać zarówno Użytkownicy zarejestrowani (Użytkownicy, Przedstawiciele Organizacji, Wspierający), jak i niezarejestrowani (m.in. Wspierający anonimowi).
 5. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto Użytkownika. Z jednego Konta Uzytkownika może korzystać tylko jeden Użytkownik, z zastrzeżeniem punktu a.
  1. Konto Organizacji lub Konto Wydarzenia może być administrowane przez kilku wskazanych Użytkowników, którym uprawnienia administracyjne nadaje odpowiednio Przedstawiciel Organizacji lub Przedstawiciel Wydarzenia.
 6. Korzystając z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. nieujawniania swoich danych dostępowych do Serwisu, takich jak login i hasło,
  2. zachowania wysokiej kultury osobistej i poszanowania godności innych Użytkowników Serwisu,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont,
  4. przestrzegania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych przysługujących Operatorowi, innym Użytkownikom lub innym podmiotom,
  5. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  6. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Użytkowników, Organizacji i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, obrażających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji,
  7. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole ideologii oraz organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne.
 7. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej (spamu), w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

§ 6 UŻYTKOWNICY

 1. Rejestracja
  1. Rejestracja odbywa się za pomocą zamieszczonego w Serwisie formularza rejestracyjnego lub za pośrednictwem konta Użytkownika na portalu społecznościowym Facebook lub Google+,
  2. Rejestracja i utworzenie Konta Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Podczas rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki Serwisu określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
  3. Poza Danymi Osobowymi podczas rejestracji Użytkownik podaje swój Login i hasło, którym będzie się posługiwał w ramach Serwisu,
   1. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania hasła dostępu w tajemnicy oraz do wybrania hasła trudnego do odgadnięcia, zawierającego przynajmniej 8 znaków, w tym przynajmniej dwa spośród: małych liter, wielkich liter, cyfr i znaków specjalnych.
  4. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
 2. Wspierający anonimowo
  1. Wspierający anonimowo to niezarejestrowany Użytkownik Serwisu, który dobrowolnie dokonuje wsparcia Wyzwania zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
  2. Wspierający anonimowo nie ponoszą kosztów następujących usług:
   1. możliwości wspierania zamieszczonych w ramach Serwisu Wyzwań zgodnie z zasadami określonymi w §11,
   2. możliwości zapoznawania się z umieszczonymi na Serwisie ogólnodostępnymi treściami. Wspierający anonimowo nie jest uprawniony do komunikowania się z innymi Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu.
 3. Zarejestrowani Użytkownicy
  1. Zarejestrowany Użytkownik to Użytkownik Serwisu, który pomyślnie przeprowadził proces rejestracji.
  2. Zarejestrowani użytkownicy nie ponoszą kosztów następujących usług:
   1. możliwości wspierania zamieszczonych w ramach Serwisu Wyzwań zgodnie z zasadami określonymi w §11,
   2. możliwości komunikowania się z innymi Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu.
  3. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość korzystania z panelu Zarejestrowanego Użytkownika, umożliwiającego:
   1. zmianę danych i preferencji,
   2. ustalenie, które dane będą widoczne dla innych Użytkowników,
   3. trwałe usunięcie Konta Użytkownika,
   4. dostęp do stron Wyzwań, które obserwuje, bądź wspiera,
   5. uzyskania funkcjonalności administratora ogólnodostępnego profilu Organizacji lub Wydarzenia, zgodnie z ustaleniami poczynionymi pomiędzy Użytkownikiem a Przedstawicielem Organizacji lub Przedstawicielem Wydarzenia.

§ 7 ORGANIZACJE

 1. Rejestracja Organizacji
  1. Rejestracja Organizacji w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego przez Zarejestrowanego Użytkownika.
  2. Przedstawiciel Organizacji musi być upoważniony do założenia Konta Organizacji w Serwisie przez statutowy organ Organizacji, zgodnie z jej procedurami.
  3. Przedstawiciel Organizacji ma dostęp do administrowania profilem Organizacji. Może również, będąc upoważnionym przez Organizację, nadać uprawnienia do administrowania tym profilem innym Zarejestrowanym Użytkownikom. Tacy Użytkownicy zostają Przedstawicielami Organizacji.
  4. Z chwilą wypełniania formularza rejestracyjnego, Organizacja ubiegajacą się o rejestrację w Serwisie udziela Operatorowi pełnomocnictwa do przyjmowania w jej imieniu w ramach Serwisu darowizn od Wspierających. Organizacja zobowiązania jest udzielić pełnomocnictwa na piśmie na wezwanie Operatora.
  5. Dokonując rejestracji Przedstawiciel Organizacji wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta Organizacji adres poczty elektronicznej wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
  6. Każda osoba zarządzająca Kontem Organizacji musi zarządzać nim poprzez oddzielne Konto Użytkownika. Zabronione jest dzielenie jednego Konta Użytkownika pomiędzy kilka osób.
  7. Konto Organizacji jest niedostępne publicznie do momentu wstępnej weryfikacji przez Operatora danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
   1. Operator może żądać od Organizacji dodatkowych informacji w celu potwierdzenia wiarygodności Organizacji.
  8. Po wstępnej weryfikacji, Konto Organizacji jest dostępne publicznie w Serwisie, umożliwiając Zarejestrowanym Użytkownikom rejstrację Wyzwań na rzecz tej Organizacji. Jednak do momentu weryfikacji numeru rachunku bankowego Organizacji, nie ma możliwości dokonania wypłat na konto bankowe Organizacji.
   1. W celu weryfikacji adresu Organizacji oraz jej numeru konta, Operator wyśle organizacji wiadomość elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres elektroniczny, określającą sposób potwierdzenia jej konta bankowego.
   2. Operator może żądać potwierdzenia numeru rachunku bankowego poprzez przelanie przez Organizację określonej przez Operatora kwoty pomiędzy 0,01 PLN a 1 PLN na konto bankowe Operatora. Ta kwota zostaje zaliczona na poczet wynagrodzenia Operatora za prowadzenie Serwisu należnych od Wyzwań i innych usług prowadzonych na rzecz tej Organizacji, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
 2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji Konta Organizacji, która nie spełnia postanowień Regulaminu. W tym wypadku środki wymienione w ust. 1 punkt h.ii zostaną zwrócone Organizacji.

§ 8 WYDARZENIA

 1. Rejestracja Wydarzeń
  1. Rejestracja Wydarzenia w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego przez Zarejestrowanego Użytkownika.
   1. Podczas rejestracji, Przedstawiciel Wydarzenia może określić zbiór Organizacji spośród Organizacji zarejestrowanych w Serwisie, na które można prowadzić Wyzwania powiązane z tym Wydarzeniem.
   2. Przedstawiciel Wydarzenia może również określić, że wszystkie nowe Wyzwania powiązane z tym Wydarzeniem zostaną automatycznie zaakceptowane. W tym wypadku wciąż wymagana jest akceptacja ze strony Organizacji, na rzecz której prowadzone jest wyzwanie, zgodnie z §10 ust. 2
  2. Przedstawiciel Wydarzenia musi być upoważniony do założenia Konta Wydarzenia w Serwisie przez Organizatora Wydarzenia.
  3. Przedstawiciel Wydarzenia ma dostęp do administrowania profilem Wydarzenia. Może również, będąc upoważnionym przez Organizatora Wydarzenia, nadać uprawnienia do administrowania tym profilem innym Zarejestrowanym Użytkownikom. Tacy Użytkownicy zostają Przedstawicielami Wydarzenia.
  4. Dokonując rejestracji Przedstawiciel Wydarzenia wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta Wydarzenia adres poczty elektronicznej wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
  5. Każda osoba zarządzająca Kontem Wydarzenia musi zarządzać nim poprzez oddzielne Konto Użytkownika. Zabronione jest dzielenie jednego Konta Użytkownika pomiędzy kilka osób.
  6. Konto Wydarzenia jest niedostępne publicznie do momentu wstępnej weryfikacji przez Operatora danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
  7. Operator może żądać od Przedstawiciela Wydarzenia dodatkowych informacji w celu potwierdzenia wiarygodności Wydarzenia.
  8. Po poprawnej weryfikacji, Konto Wydarzenia jest dostępne publicznie w Serwisie, umożliwiając Zarejestrowanym Użytkownikom rejstrację Wyzwań powiązanych z tym Wydarzeniem.
 2. Organizator Wydarzenia współpracuje z Operatorem, Organizacjami oraz Wyzwaniowcami w celu promocji filantropii i zbierania środków pieniężnych na Wyzwania, na zasadach określonych w Regulaminie oraz w ewentualnych odrębnych umowach, które zawarł z Organizatorem.
  1. Organizator Wydarzenia udziela Operatorowi zgodę na wykorzystanie logotypów oraz nazwy Wydarzenia i Organizatora Wydarzenia w materiałach promocyjnych Operatora.

§ 9 DOSTĘP DO MATERIAŁÓW UMIESZCZONYCH W SERWISIE

 1. Dostęp do treści Materiałów oraz Materiałów Użytkowników zamieszczonych w Serwisie i ich przeglądanie jest ogólnodostępne. Pozostałe funkcjonalności Serwisu dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy dokonali uprzedniej Rejestracji.

§ 10 RODZAJE USŁUG

 1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Operator umożliwia Użytkownikom:
  1. przeglądanie Materiałów oraz Materiałów Użytkowników zamieszczonych w Serwisie,
  2. dokonanie rejestracji, tj. utworzenie Konta Użytkownika i korzystanie z Serwisu po uprzednim zalogowaniu,
  3. komunikowanie się z innymi Zarejestrowanymi Użytkownikami,
  4. zamieszczenie Materiałów Użytkowników,
  5. zamieszczanie komentarzy,
  6. dokonywania darowizn za pośrednictwem Serwisu na rzecz Organizacji, z przeznaczeniem na konkretne Wyzwanie,
  7. rozpoczynanie nowych Wyzwań,
  8. rejestrację Organizacji,
  9. rejestrację Wydarzeń.
 2. Wyzwania rozpoczynane są za pomocą odpowiedniego formularza zamieszczonego w Serwisie.
  1. Wyzwania muszą zostać każdorazowo zaakceptowane przez Przedstawiciela Organizacji, na rzecz której są prowadzone, zanim będzie możliwe gromadzenie środków na to Wyzwanie.
  2. Wyzwania powiązane z Wydarzeniami muszą być także zaakceptowane przez Przedstawiciela Wydarzenia, chyba że dane Wydarzenie wybrało opcję automatycznej akceptacji Wyzwań.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku braku akceptacji lub późnej akceptacji Wyzwania przez Organizację lub Wydarzenie.
 3. Gromadzenie środków na Wyzwanie może odbywać się podczas przewidzianego okresu określonego przez Użytkownika.
  1. Użytkownik może zmienić czas zakończenia zbiórki na prowadzone przez siebie Wyzwanie.
  2. W uzasadnionych przypadkach Użytkownik może też przedwcześnie zakończyć prowadzone Wyzwanie. W takim przypadku środki wypłacane są Organizacji na zasadach określonych w §11, zakładając, że Wyzwanie zakończyło się w dniu złożenia dyspozycji zakończenia prowadzonego Wyzwania.
 4. Użytkownik prowadzący Wyzwanie może nadać innym zarejestrowanym Użytkownikom uprawnienia administrowania Wyzwaniem.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań innych Użytkowników, wynikające z nadania im uprawnień do administrowania Wyzwaniem.

§ 11 FINANSOWANIE WYZWAŃ

 1. W ramach Serwisu Operator umożliwia Użytkownikom zbieranie pieniędzy na Organizacje poprzez organizowanie Wyzwań.
 2. Poprzez wpłatę środków za pośrednictwem Serwisu na rzecz Wyzwania, Wspierający zawiera umowę darowizny, gdzie obrarowanym jest Organizacja, na rzecz której prowadzone jest Wyzwanie. Tabela Opłat i Prowizji określa jaka część wpłaty dokonanej przez Wspierającego za pośrednictwem Serwisu zostanie przekazana przez Organizację Operatorowi jako wynagrodzenie za prowadzenie Serwisu.
 3. Przekazanie przez Operatora darowizny na rzecz wybranej Organizacji odbywa się w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia Wyzwania, na rzecz którego zostały zgromadzone darowizny dokonane przez Wspierających i Wspierających anonimowo.
  1. Operator przekazuje Organizacji zgromadzone do tej pory środki, po potrąceniu należnego mu wynagrodzenia za prowadzenie Serwisu, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
  2. Operator wystawia Organizacji fakturę na kwotę wynagrodzenia należnego mu za prowadzenie Serwisu.
 4. Środki finansowe, o których mowa ust. 2, gromadzone są przez Operatora na rachunku depozytowym, albo na rachunku jednego z Pośredników Płatności.
 5. Gromadzenie środków finansowych przez Operatora odbywa się za pomocą Pośredników Płatności. Użytkownik Serwisu akceptując niniejszy Regulamin jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje regulamin wybranego serwisu płatności elektronicznych.
 6. Minimalny poziom wpłaty dokonanej na rzecz Organizatora, z przeznaczeniem na rzecz danej Organizacji, o której mowa powyżej to kwota 5 PLN. Minimalny poziom wpłaty przy użyciu PayPal to 100 PLN.
 7. Darowizny mogą być wpłacane przez Wspierających i Wspierających anonimowo i gromadzone przez Operatora od dnia publikacji Wyzwania w Serwisie, do ostatniego dnia okresu wskazanego przez Użytkownika, jako okresu gromadzenia środków.
 8. Wysokość wsparcia danego Wyzwania (stan środków finansowych zgromadzonych na rachunku depozytowym) jest stale widoczna w Serwisie, na stronie głównej Wyzwania oraz stronie danego Wyzwania i uaktualniana w czasie rzeczywistym. W razie zebrania całej kwoty wsparcia przed terminem określonym przez Użytkownika organizującego Wyzwanie, gromadzenie środków przez Operatora odbywa się nadal, aż do upływu wskazanego terminu.
 9. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania gromadzenia środków finansowych na rzecz danego Wyzwania w każdym czasie, według uznania Operatora, w szczególności w razie naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika organizującego dane Wyzwanie, Organizację na rzecz której prowadzone jest Wyzwanie, jej Przedstawicieli, Organizatora Wydarzenia lub jego przedstawicieli.
 10. W razie zawieszenia gromadzenia środków finansowych na dane Wyzwanie i późniejszej decyzji Operatora o jego wznowieniu, okres zbierania środków zostaje przedłużony o okres, w którym gromadzenie było zawieszone.
 11. W razie przerwania gromadzenia środków finansowych na dane Wyzwanie, do zgromadzonych środków odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy ust. 2 i 3, jak gdyby termin Wyzwania minął w dniu przerwania gromadzenia środków.
 12. Wspierający może odwołać udzieloną darowiznę, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. W tym celu Wspierający składa oświadczenie o odwołaniu darowizny, a Operator Serwisu zwraca środki finansowe potrącając opłatę w wysokości wynikającej z kosztów obsługi Serwisu, według Tabeli Opłat i Prowizji.
 13. Wspierający nie może odwołać udzielonej darowizny po zakończeniu Wyzwania, ani też w jego trakcie, jeśli Wyzwanie przed terminem określonym przez Użytkownika osiągnęło już wskazaną przez Użytkownika kwotę wsparcia, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
 14. Operator jest zobowiązany do gromadzenia i przechowywania danych o udzielanych Organizacjom darowiznach na potrzeby kontroli skarbowej lub innych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 12 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie lub wspieraniu Wyzwań, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług przez Operatora.
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora w celu dokonania Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Dane przetwarzane przez Operatora obejmują:
  1. Dla Użytkowników, Wspierających, Przedstawicieli Organizacji i Przedstawicieli Wydarzeń: adres poczty elektronicznej, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego, a także inne dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jeżeli Użytkownik je podał, a także dane Użytkownika przekazane Operatorowi przez Pośredników Płatności w związku z wpłatą wsparcia dla danego Wyzwania na rachunek depozytowy Operatora.
  2. Dla Kont Organizacji: dane kontaktowe Przedstawiciela Organizacji, takie jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, a także inne dane osobowe podane przez Przedstawiciela Organizacji w formularzu rejestracyjnym, jeżeli Przedstawiciel Organizacji je podał,
  3. Dla Kont Wydarzeń: dane kontaktowe Przedstawiciela Wydarzenia, takie jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, a także inne dane osobowe podane przez Przedstawiciela Wydarzenia w formularzu rejestracyjnym, jeżeli Przedstawiciel Wydarzenia je podał.
 4. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza danymi, które Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić.
 5. W przypadku przekazania Operatorowi przez Użytkownika danych osobowych, będą one przez niego przetwarzane w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Operatora, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu, poprawiania jakości Serwisu, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych.
  1. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych przez niego udostępnionych do partnerów handlowych Operatora, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usług, z poszanowaniem Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.). W szczególności dotyczy to:
   1. przekazania danych osobowych niezbędnych do obsługi płatności Pośrednikom Płatności;
   2. przechowywania danych osobowych w bazie danych operowanej przez ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., z siedzibą przy ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów;
   3. przetwarzania danych osobowych, w zakresie wymaganym do wysyłania korespondencji e-mail przez firmę Sendgrid, Inc., z siedzibą w 1401 Walnut, Suite 500, Boulder, CO 80302, USA, w celu wysyłania wiadomości e-mail, zgodnie z polityką prywatności, dostępną pod adresem: https://sendgrid.com/policies/privacy/. Firma Sendgrid Inc. przetwarza te dane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak używa standardowych klauzul umownych, zgodnych z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych;
   4. przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i ulepszania Serwisu przez firmy: Facebook Ireland Ltd., z siedzibą w 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zgodnie z polityką prywatności, dostępną pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/ oraz Twitter International Company, z siedzibą w The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Irlandia, zgodnie z polityką prywatności, dostępną pod adresem: https://twitter.com/privacy ;
   5. przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i ulepszania Serwisu przez firmę Google Inc., z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zgodnie z polityką prywatności, dostępną pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/. Firma Google Inc. przetwarza te dane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak używa standardowych klauzul umownych, zgodnych z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych;
   6. przekazania danych osobowych Wspierających i Wspierających anonimowo, niezbędnych do poprawnej realizacji umowy darowizny, do Organizacji, na rzecz której Użytkownik dokonał wpłaty, w celach księgowych, marketingowych i zabezpieczenia jej interesów prawnych;
   7. przekazania danych osobowych Wspierających i Wspierających anonimowo, niezbędnych do uzyskania kontaktu (np. adres e-mail, imię i nazwisko) do Wyzwaniowców, poprzez których Wyzwanie dokonano wpłaty.
 6. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 7. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzania tych danych przez Operatora w celu:
  1. zakończenia trwających umów zawartych między Operatorem a Użytkownikiem, między Operatorem a innymi Użytkownikami Serwisu oraz Organizacjami lub Organizatorami Wydarzeń;
  2. wszystkich innych celach wymienionych w artykule 19 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  3. wszystkich innych celach wymaganych odrębnymi przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Sposób, cel oraz inne istotne elementy związane z przetwarzaniem danych osobowych określa polityka prywatności, znajdująca się na stronie internetowej waymore.pl.

§ 13 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Operatora. Jakiekolwiek wykorzystanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 2. Prawa autorskie do wszelkich elementów Serwisu chronionych na gruncie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) przysługują Operatorowi. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez pisemnej zgody Operatora.
 3. Użytkownik zamieszczający w Serwisie Materiały Użytkownika, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na wgląd w te materiały przez innych Użytkowników oraz Operatora. Umieszczenie przez Użytkownika Materiałów chronionych na gruncie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oznacza udzielenie Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z udostępnionych materiałów w swoich materiałach promocyjnych, a także na potrzeby świadczenia usług w Serwisie, w tym na udostępnianie tych materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Zabronione jest zamieszczanie na Serwisie Materiałów Użytkowników, naruszających prawa osób trzecich.
 5. Zabronione jest, bez uprzedniej zgody Operatora, umieszczanie w Serwisie materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym lub marketingowych.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub podmiotów, z którymi Operator zawrze w tym zakresie odrębne umowy.
 7. Każdy kto narusza majątkowe prawa autorskie do Materiałów umieszczonych w Serwisie, może zostać pociągnięty przez Operatora lub inny podmiot, któremu one przysługują do odpowiedzialności cywilnoprawnej.

§ 14 ZABLOKOWANIE LUB USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA, KONTA ORGANIZACJI LUB KONTA WYDARZENIA

 1. Operator ma prawo do natychmiastowego zablokowania albo usunięcia Kont Użytkowników, Kont Organizacji lub Kont Wydarzeń, których działania uzna za szkodliwe dla Serwisu, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą Serwisu i jego celem lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.
 2. Operator ma również prawo do zablokowania Kont Użytkowników, Kont Organizacji lub Kont Wydarzeń w razie naruszenia przez Użytkownika, Przedstawiciela Organizacji lub Przedstawiciela Wydarzenia postanowień niniejszego Regulaminu lub ze względu na otrzymanie wiarygodnego zgłoszenia o naruszeniu przez Użytkownika, Przedstawiciela Organizacji lub Przedstawiciela Wydarzenia Regulaminu. Zablokowanie trwa do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik, Przedstawiciel Organizacji lub Przedstawiciel Wydarzenia podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu. Użytkownik, Przedstawiciel Organizacji lub Przedstawiciel Wydarzenia zobowiązany jest do zaprzestania naruszeń i złożenia wyjaśnień.
 3. Operator ma prawo usunięcia Kont Użytkowników, Kont Organizacji lub Kont Wydarzeń w razie naruszenia przez Użytkownika, Przedstawiciela Organizacji lub Przedstawiciela Wydarzenia postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z korzystaniem z Serwisu, jeśli pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestał naruszeń.
 4. Usunięcie Konta Użytkownika, Konta Organizacji lub Konta Wydarzenia przez Operatora, ze względu na okoliczności opisane w ust. 1 i 3 jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, o której mowa w § 2 ust. 19 Regulaminu. O fakcie wypowiedzenia umowy w niniejszym trybie Użytkownik, Przedstawiciel Organizacji lub Przedstawiciel Wydarzenia zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik, Przedstawiciel Organizacji lub Przedstawiciel Wydarzenia podał w formularzu rejestracyjnym.
 5. Operator archiwizuje dane gromadzone w ramach Serwisu. Archiwizacja danych ma służyć egzekwowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników Serwisu.
 6. Użytkownik, Przedstawiciel Organizacji lub Przedstawiciel Wydarzenia ma prawo zażądać od Operatora usunięcia Konta Użytkownika,Konta Organizacji lub Konta Wydarzenia którym administruje, a Operator ma obowiązek na takie żądanie Konto usunąć, po uprzedniej weryfikacji danych Użytkownika lub upoważnienia Organizacji lub Organizatora Wydarzenia do usunięcia takiego Konta. Żądanie należy złożyć Operatorowi pisemnie, podając Login jaki Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.
 7. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika, Konta Organizacji lub Konta Wydarzenia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 19 Regulaminu. Umowa ulega wówczas rozwiązaniu z chwilą weryfikacji danych, o których mowa w punkcie 6.. Operator usuwa Konto niezwłocznie po weryfikacji danych.
 8. Jeżeli usuwane jest Konto Organizacji, a Organizacja ta wpłaciła środki określone w §7 ust. 1 punkt h.ii, które nie zostały jeszcze użyte na pokrycie wynagrodzenia Operatora za prowadzenie Serwisu, środki te zostaną zwrócone Organizacji, pomniejszone o jakiekolwiek należności z tytułu wykonywanych Usług.
  1. Jeżeli Organizacja posiada jakiekolwiek nierozliczone środki wpłacone na Wyzwania na rzecz tej Organizacji, Operator wypłaci te środki zgodnie z §11 ust. 11.

§ 15 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Operator dokłada wszelkich starań, aby Serwis był bezpieczny, jednak nie może udzielić takiej gwarancji. Bezpieczeństwo Serwisu wymaga pomocy Użytkowników, w tym przestrzegania przez nich następujących postanowień:
  1. zabronione jest publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych,
  2. zabronione jest zbieranie treści i danych użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do Serwisu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych,
  3. zabronione jest prowadzenie w Serwisie nielegalnego marketingu wielopoziomowego (np. piramid finansowych),
  4. zabronione jest przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju,
  5. zabronione jest wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innych Użytkownika,
  6. niedozwolone jest atakowanie, zastraszanie i nękanie innych Użytkowników,
  7. niedozwolone jest publikowanie treści, które promują nienawiść, zawierają groźby lub pornografię, nawołują do przemocy lub zawierają elementy nagości, a także drastyczną i lub nieuzasadnioną przemoc,
  8. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do zaleceń Operatora dotyczących sposobu i formy prezentacji Wyzwania, w zakresie, w jakim może to naruszać postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa,
  9. zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,
  10. zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd Serwisu, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony i podstron internetowych lub innych funkcji Serwisu.
 2. Kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
 3. W przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Serwisie treści o charakterze bezprawnym Operator niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 4. Użytkownik, który powziął wiedzę o umieszczeniu w Serwisie materiałów o bezprawnym charakterze jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Operatora.
 5. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie danych zawierających numery rachunków bankowych lub oznaczenia kont w serwisie Paypal lub innych, podobnych serwisach, a także linków odsyłających bezpośrednio do stron internetowych gdzie podaje się numer rachunku bankowego lub oznaczenie konta w serwisie Paypal lub w innych podobnych serwisach.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zakazów, o których mowa w ust. 1-5, Operator ma prawo, bez zawiadomienia Użytkownika i według własnego uznania, usunąć z Serwisu dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym.

§ 16 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w Serwisie.
 3. Operator nie ponosi ponadto odpowiedzialności wobec Użytkowników i osób trzecich za:
  1. treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych,
  2. treść danych publikowanych przez Użytkowników w opisach Wyzwań, Organizacji lub Wydarzeń,
  3. sposób, w jaki Profile będą wykorzystywane przez Użytkowników,
  4. treści i inną zawartość przesyłanych przez Użytkowników wiadomości,
  5. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  6. niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika.
 4. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość widomości wysyłanych za pośrednictwem poczty email, a także materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników ponoszą Użytkownicy, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.
 5. W związku z zasadami funkcjonowania Serwisu, a także przeznaczaniem wsparcia Wyzwań i przekazania darowizn przez Operatora Organizacjom w formie bezgotówkowej, działalność ta nie podlega pod przepisy Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 498, z późn. zm.). Organizowanie przez Użytkowników zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy w ramach niniejszego Serwisu jest niezgodne z zasadami funkcjonowania Serwisu, a co za tym idzie niedozwolone.
 6. Organizacje którzy otrzymają darowiznę zobowiązane są do uiszczenia wszelkich wymaganych przepisami prawa należności publicznoprawnych z tego tytułu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizacji w tym zakresie.

§ 17 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu oraz usług świadczonych przez Operatora należy zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres: biuro@waymore.pl lub listownie na adres siedziby Operatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Użytkownika składającego reklamację,
  2. wskazanie usługi, z którą wiąże się reklamacja,
  3. wskazanie daty wykonania usługi,
  4. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji,
  5. wskazanie zakresu żądania Użytkownika składającego reklamację.
 3. Jeżeli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, nie będzie rozpatrywana.
 4. W ciągu 15 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji na adres wskazany w ust. 1, Operator rozpatrzy reklamację, przesyłając na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika sposób jej rozpatrzenia. Brak rozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie nie oznacza uznania reklamacji.
 5. Operator nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność Organizacji, Organizatorów Wydarzeń lub ich przedstawicieli lub Użytkowników w związku z niewywiązaniem się z zobowiązań wobec Wspierających lub Wspierających anonimowo.

§ 18 REGULAMIN

 1. Regulamin wchodzi w życie 24 stycznia 2017 dla nowych Użytkowników.
 2. Dla obecnych Uzytkowników, Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od poinformowania o nowej wersji Regulaminu lub akceptacji nowej wersji Regulaminu, którykolwiek termin nastąpi wcześniej.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez pokazanie stosownego komunikatu wewnątrz Serwisu, lub rozesłanie wiadomości do Użytkowników wewnątrz Serwisu lub na skrzynkę e-mailową podaną podczas rejestracji.
 4. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie i wiążą Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
 5. Jeżeli Użytkownik nie odrzuci zmian Regulaminu w sposób wskazany w powiadomieniu, o którym mowa powyżej, uznaje się że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje i wiążą one Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
 6. Brak akceptacji Regulaminu przez Użytkownika powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług Operatora i zablokowanie konta Użytkownika.
 7. Niezależnie od powyższego Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi).

§ 19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis funkcjonuje w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.