Informacja o plikach cookie

OK Używamy cookies, żeby lepiej dostosować WayMore do Twoich potrzeb. Klikając ‘OK' zgadzasz się na ich użycie zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Fundacja Częstochowskie Anioły

Fundacja Częstochowskie Anioły

Celami Fundacji są:1) Działanie na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacjiżyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.2) Działanie na rzecz dofinansowywania domów dziecka oraz organizowania i wspieraniawszelkich innych form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka oraz domów samotnejmatki.3) Działanie na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.4) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonychwykluczeniem społecznym.5) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony prawdziecka.6) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.7) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.8) Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu.9) Działanie na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.10) Działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bezpracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.11) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia.12) Działalność charytatywna na rzecz osób przewlekle chorych, ich rodzin jak również osóbniepełnosprawnych i ich rodzin, także po śmierci chorego.13) Działanie na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin, w tym również osóbniepełnosprawnych i ich rodzin, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, jak równieżpodejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na tematchoroby nowotworowej.14) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.15) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.16) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.17) Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności orazrozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.18) Działanie na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.19) Działanie na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.20) Działanie na rzecz turystyki i krajoznawstwa.21) Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.22) Działanie na rzecz ratownictwa i ochrony ludności.23) Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów.24) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzyspołeczeństwami.25) Działanie na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowaniapolskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej oraz językaregionalnego.26) Działanie na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych RzeczypospolitejPolskiej.27) Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobódobywatelskich, a także działanie na rzecz wspomagania rozwoju demokracji.28) Działanie na rzecz pomocy Polonii i Polakom za granicą.29) Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.30) Działanie na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.31) Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwaprzyrodniczego.32) Działania na rzecz wspierania wszelkich ruchów ekologicznych, w zakresieupowszechniania idei pomocy dla zwierząt.33) Działanie na rzecz wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom.34) Przeciwdziałanie wszelkim przejawom łamania praw zwierząt.

Zebrane środki

Ta organizacja zebrała już 0 zł.