Cookie notification

OK We use cookies to better customise WayMore for you. By clicking ‘OK’ you agree to using cookies according to our Privacy Policy.

Fundacja Częstochowskie Anioły

Fundacja Częstochowskie Anioły

Celami Fundacji są:1) Działanie na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacjiżyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.2) Działanie na rzecz dofinansowywania domów dziecka oraz organizowania i wspieraniawszelkich innych form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka oraz domów samotnejmatki.3) Działanie na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.4) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonychwykluczeniem społecznym.5) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony prawdziecka.6) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.7) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.8) Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu.9) Działanie na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.10) Działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bezpracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.11) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia.12) Działalność charytatywna na rzecz osób przewlekle chorych, ich rodzin jak również osóbniepełnosprawnych i ich rodzin, także po śmierci chorego.13) Działanie na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin, w tym również osóbniepełnosprawnych i ich rodzin, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, jak równieżpodejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na tematchoroby nowotworowej.14) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.15) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.16) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.17) Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności orazrozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.18) Działanie na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.19) Działanie na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.20) Działanie na rzecz turystyki i krajoznawstwa.21) Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.22) Działanie na rzecz ratownictwa i ochrony ludności.23) Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów.24) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzyspołeczeństwami.25) Działanie na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowaniapolskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej oraz językaregionalnego.26) Działanie na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych RzeczypospolitejPolskiej.27) Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobódobywatelskich, a także działanie na rzecz wspomagania rozwoju demokracji.28) Działanie na rzecz pomocy Polonii i Polakom za granicą.29) Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.30) Działanie na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.31) Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwaprzyrodniczego.32) Działania na rzecz wspierania wszelkich ruchów ekologicznych, w zakresieupowszechniania idei pomocy dla zwierząt.33) Działanie na rzecz wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom.34) Przeciwdziałanie wszelkim przejawom łamania praw zwierząt.

Collected money

This charity has already collected 0 zł.